Verlof aanvragen

Wil je verlof aanvragen voor je kind? Dien de aanvraag dan in via Sociaal Schools (app) of log in via:

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62d45fdd01f8b/groenvanprinstererschooldag2-20_1_20220717_211540.jpgGroenvanPrinstererschooldag2-20
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a0a74141c5f/gvp-zon_03_1_20220608_154225.pngGvP-Zon_03

Richtlijnen bij het aanvragen van verlof

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtweg 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof indienen

Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden

- éénmaal per schooljaar worden verleend;
- niet langer duren dan tien schooldagen
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.


2. Gewichtige omstandigheden:

Meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in ieder geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. 

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werkster kunnen overleggen waaruit blijkt dat en verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

3. Andere gewichtige omstandigheden:

Tien schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Opmerking: 'andere' gewichtige omstandigheden betekent dat het gaat om omstandigheden die niet onder artikel 11 onder a t/m f vallen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
  • voor verhuizing voor ten hoogste één dag; 
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 
  • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school; 
  • bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school; 
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; 
  • van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; 
  • van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag; 
  • bij 25-, 40-, en 50-jarige ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- ov aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
  • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Waarschuwing:
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.