Onze school

Een veilige school

Wij werken actief aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden van alle kinderen. Wij gebruiken hierbij de methode ‘De Vreedzame School’.

Dit is een compleet programma voor de ontwikkeling van de sociale competentie en democratisch burgerschap van de leerlingen. De klas en de school wordt gezien als een leefgemeenschap waarin ieder kind gezien en gehoord wordt, een stem heeft en waarin kinderen samen beslissingen nemen en conflicten oplossen. Deze methode richt zich op de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen gedrag en het gedrag van anderen en leren omgaan met verschillen.

 

In alle klassen zijn de kinderen actief bezig om te zorgen voor goede klassenregels; hoe je de school, klas en spullen netjes houdt, hoe we gezellig met elkaar werken en hoe we op een goede manier voor onszelf en onze klasgenootjes kunnen opkomen. De kinderen leren hoe ze zelf kleine conflicten kunnen oplossen en waar en wanneer ze hulp mogen vragen.

 

Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 hebben de training gevolgd om mediator te worden. Tijdens de overblijf lopen zij op de speelplaats om de kinderen te helpen met het oplossen van conflictjes volgens een vast stappenplan.

 

Ook de pedagogisch medewerkers van Dak hebben een training gevolgd, zodat er één lijn is. Dit noemen wij 'De Vreedzame Samenwerking'.

 

Modern onderwijs

Wij bereiden de leerlingen van vandaag voor op de toekomst van morgen. Door gebruik te maken van digitale leermiddelen zoals Snappet krijgen we beter inzicht in de leerlingvaardigheden en kunnen nog gerichter onderwijs geven. Daarnaast streven we onderwijs na dat actueel is en waar de digitale wereld een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Belangrijke thema's hierbij: mediawijsheid, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en computational thinking. 

 

De komende jaren gaan we deze thema’s verder vormgeven en inrichten in ons onderwijs zodat ze een structurele plek in onze school krijgen. Wij willen dat als onze leerlingen van de basisschool afgaan ze voldoende kennis en vaardigheden aangereikt hebben gekregen om op een bewuste manier naar de echte en digitale wereld te kunnen kijken om zo verantwoorde keuzes te kunnen maken. Ze zijn - kort gezegd - digitaal geletterd.

 

Thematisch werken

Kinderen hebben verschillende vaardigheden nodig om goed uitgerust te zijn voor hun verdere sociale en werkzame leven. Naast het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden op taal- en rekengebied, geven wij onze leerlingen iets extra's mee in de vorm van thematisch werken.

Jonge kinderen komen spelenderwijs in aanraking met een thema, terwijl de oudere kinderen met onderzoeks- en ontwerpvraagstukken aan de slag gaan.  

 

In de kleutergroepen willen we kinderen de gelegenheid bieden om zich in hun spel te ontwikkelen en bewust naar de wereld om hen heen te kijken. Daarom kiezen we voor herkenbare spelsituaties en voorwerpen.

Thematisch werken creëert in de groepen 3-4 ruimte voor spel en betekenisvol lezen en schrijven en zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3 en 4. 

In de groepen 5 en 6 worden uit de methoden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/ techniek een aantal thema's uitgewerkt tot projecten waarbij de onderzoeksvragen en ontwerpvragen centraal staan. 

In de groepen 7 en 8 ligt de nadruk op het verdiepen van de onderzoeksvragen en de ontwerpvragen. De kinderen zijn veel meer procesgericht bezig zijn en kunnen hogere doelen stellen aan hun vragen. 

 

Zelfstandigheid ontwikkelen

Wij als school hechten veel waarde aan het ontwikkelen van zelfstandigheid van de leerlingen. We werken via het GIP-model. Dit model richt zich op een goede organisatie in de groep. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Dit doen we via: werken met een planbord, takenkaart, stoplicht en vragenkaartjes.

 

Verantwoordelijkheid nemen en geven

Wij vinden dat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en werk. Wij begeleiden en coachen de leerlingen hierin en stimuleren ze om het beste uit hunzelf te halen. De driehoeksverhouding kind - ouder - leerkracht speelt hierin een grote rol. 

 

Talentontwikkeling

Gedurende hun schooltijd maken onze kinderen kennis met verschillende leervormen en leerstijlen. Ze mogen onderzoeken welke leerstijlen het beste bij hen passen en hiermee wordt in het onderwijs waar mogelijk rekening gehouden. Op deze manier kunnen kinderen hun sterke kanten inzetten. We stimuleren kinderen om kennis en ervaring op te doen aan de hand van eigen onderzoeksvragen. We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen in aanraking komen met sport, cultuur, drama, natuur, techniek en muziek.