Kwaliteitszorg

Onze school heeft grote ambities op alle vakgebieden. Om die te realiseren hebben wij een kwaliteitscyclus ontworpen waarbij de trendanalyses fungeren als belangrijkste meetmoment. De trendanalyse is een overzicht van alle gegevens van alle citotoetsen van alle leerlingen. 

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62d45e603be7c/groenvanprinstererschoolvoorburg-198_1_20220717_210920.jpgGroenvanPrinstererschoolVoorburg-198
https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/62a1b7991d8ad/gvp-zon_06_1_20220609_110425.pngGvP-Zon_06
Trendanalyse

De trendanalyse wordt op school- groeps- en klasniveau bekeken door leerkrachten, de verschillende coördinatoren (w.o. de taalcoördinator), intern begeleiders en directie. Leerkrachten evalueren hun groepsplannen, de zogenaamde actieplannen. Coördinatoren visiteren alle leerkrachten voor hun vakgebied. 

Alle informatie komt samen en wordt besproken door leerkrachten met de intern begeleider tijdens een groepsbespreking en door coördinatoren, intern begeleiders en directie tijdens het zogenaamde opbrengstgericht werken overleg. Hieruit worden de belangrijkste parels en puzzels (ontwikkelpunten) gehaald voor het half jaar dat volgt en waar mogelijk voor de langere termijn. 

Het uitgangspunt voor de hoge ambities is dat ieder kind in ieder geval de progressie op vaardigheidsniveau opgesteld door SLO behaald. In ons preventief zorgtraject lees je hier meer over. 


Het GIP-model

In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stellen hoge eisen aan de leerkracht om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Hiervoor hebben we een gezamenlijke aanpak, het GIP-model (van groepsgericht naar individueel pedagogisch handelen). 

Door dit model is er meer aandacht voor de behoeften van de individuele leerling. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de leerkracht een korte instructie geeft aan alle leerlingen waarna de leerlingen individueel aan het werk gaan. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken instructie aan individuen of kleine groepjes over de leerstof. 

Verrijking leerstof

Wanneer een leerling laat zien de stof volledig te beheersen kan er gekozen worden voor verrijking van de leerstof. En ook wanneer een leerling wat meer tijd en instructie nodig heeft of niet op het gemiddelde niveau kan werken biedt dit model vaak handvatten om dit mogelijk te maken. Echter, het komt voor dat een individuele leerling niet voldoende begeleid kan worden. Voor onze ondersteunings-mogelijkheden verwijzen we je door naar ons schoolondersteuningsprofiel en voor onze begeleidingsstructuur verwijzen we je door naar ons preventief zorgtraject.


Coöperatief leren

Tijdens de instructie of momenten van zelfstandig werken overleggen de leerlingen regelmatig of voeren ze samen een opdracht uit. Wij noemen dit coöperatief leren. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn. Onderdeel hiervan is ook de drie-jaarlijkse tevredenheidspeiling van WMKPO. 

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen en door de gesprekkencyclus). Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders). Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen (enquête Vensters). Wij maken gebruik van een gesprekkencyclus op kind- en teamniveau.

Tijdens de instructie of momenten van zelfstandig werken overleggen de leerlingen regelmatig of voeren ze samen een opdracht uit. Wij noemen dit coöperatief leren. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn. Onderdeel hiervan is ook de drie-jaarlijkse tevredenheidspeiling van WMKPO. 

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen en door de gesprekkencyclus). Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders). Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen (enquête Vensters). Wij maken gebruik van een gesprekkencyclus op kind- en teamniveau.