https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/Z3ByaW5zdGVyZXJzY2hvb2wtbmw%3D/629a0c6828eb1/gvp-bloem_06_1_20220603_152808.pngGvP-Bloem_06

Aanmeldprocedure basisonderwijs Leidschendam-Voorburg

De kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders vinden plaats op onze school. Je kunt je aanmelden via een mail naar info@groenschool.lucasonderwijs.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging en meer informatie over onze school.

Hieronder vind je alle informatie over onze aanmeldprocedure.  Met deze aanmeldprocedure willen we voldoen aan de wet- en regelgeving en aan ouders transparant maken hoe we omgaan met aanmeldingen van leerlingen tot vier jaar.

Kennismaking nieuwe ouders

Om de 8 weken hebben wij op school een informatieochtend. Nieuwe ouders kunnen dan tussen 09.00 en 10.00 uur een kijkje nemen in de school en kennis maken met onze manier van werken. De informatieochtenden vinden plaats op de volgende dagen:

 • 21 juni 2023
 • 20 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 22 november 2023
 • 17 januari 2024
 • 14 februari 2024
 • 3 april 2024
 • 22 mei 2024
 • 19 juni 2024

Wil je langskomen op een van deze dagen? Meld je dan aan via info@groenschool.lucasonderwijs.nl. U kunt - indien u verhinderd bent op een van deze momenten - ook contact met ons opnemen voor een persoonlijke afspraak.

Let op: de laatste twee weken voor de zomervakantie nemen wij geen zij-instroom aanmeldingen meer in behandeling. Dit in verband met de drukte en afronding van het lopende schooljaar. Na de zomervakantie zijn we u weer graag van dienst.

Procedure voor-aanmelden

Voor-aanmelden kan vanaf het moment dat je kind geboren is totdat je kind 3 jaar wordt. Je mag je kind voor-aanmelden op meerdere basisscholen. Vraag bij je voorkeursschool na wat de exacte aanmeldprocedure is.

Vlak voor je kind drie jaar wordt, vragen alle scholen waar je kind is aangemeld om de voorlopige aanmelding definitief te maken op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. Is je kind nog niet met een voorlopige aanmelding bij een school bekend, dan kun je vanaf het derde jaar je kind op een school aanmelden.

Aanmeldperiode

Alle aanmeldingen die wij ontvangen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. Als er minder aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken binnen een aanmeldperiode, dan voegen wij de overgebleven plekken toe aan de eerstvolgende aanmeldperiode.

Zodra je de definitieve aanmelding hebt gedaan, ontvang je van ons een bevestiging van de aanmelding. De datum van aanmelding geeft aan in welke aanmeldperiode je kind is aangemeld. Een aanmelding betekent nog niet dat je kind geplaatst is.

Je kunt je kind maximaal één keer aanmelden op onze school. Na een afwijzing is het niet mogelijk om je kind nogmaals aan te melden voor een volgende aanmeldperiode.

Kindplaatsen en aanmeldperiodes

Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels.

Het aantal beschikbare kindplaatsen per aanmeldperiode en de data van de vier aanmeldperioden vind je hieronder:

Aanmeldperiode (cohort)Aantal beschikbare plaatsenEventueel loten en brief uit
juli t/m september122 oktober 2023
oktober t/m december128 januari 2023
januari t/m maart121 april 2024
april t/m juni 1224 juni 2024
Van aanmelding naar plaatsing

Aan het einde van de aanmeldperiode waarin je kind drie jaar geworden is, maken alle basisscholen bekend of je kind geplaatst kan worden.

Als je kind op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, dan kun je een keuze maken en je kind definitief aanmelden. Je dient dan de andere scholen af te melden. Reageer voor de gestelde datum op de brief die je van de school of scholen hebt ontvangen.

De scholen uit de Gemeente Leidschendam-Voorburg maken gebruik van een gemeenschappelijk document Ze vergelijken de namen van kinderen- en hun geboortedatum met elkaar- zodat we de aangemelde kinderen een plaats kunnen bieden of indien dit nog niet het geval is de ouders kunnen vertellen op welke scholen nog plaats is in Leidschendam -Voorburg. Met de ouders van kinderen die op twee of meer plaatsen zijn aangenomen, nemen we contact op. Zij moeten dan een keuze maken. Het kan zijn dat door dit overleg nog plaatsen vrijkomen. Daarover worden de ouders dan geïnformeerd.

Zorgplicht

De zorgplicht geldt voor kinderen die bij ons te horen hebben gekregen dat ze op de plaatsingslijst staan maar waarvan wij na de plaatsingsbrief (tussen 9-12 maanden van tevoren) toch besluiten dat de school onvoldoende specifieke mogelijkheden heeft om het kind met een bepaalde fysieke of mentale beperking te begeleiden bij de ontwikkeling. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De termijn van 6 en 4 weken gaat in aan het einde van een aanmeldperiode.

Wachtlijst

Mochten we geen plek hebben voor je kind, dan kun je er voor kiezen je kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit doen wij alleen op jouw verzoek. Je bent verplicht je kind op een andere basisschool aan te melden en kunt je niet beroepen op onze zorgplicht.

Inzet aanmeldperiode en wachtlijstplaatsen

Onze school heeft 48 plaatsen beschikbaar tussen 1 oktober en 30 september. We verdelen deze als volgt over de vier kwartalen : 12-12-12-12. Per kwartaal willen we maximaal 10 wachtlijst-plaatsen aanhouden.

Deze krijgen een mogelijkheid als in een volgend kwartaal eventueel minder kinderen aangemeld zijn of eventueel nog plaats is na loting. Op de wachtlijstplaatsen zijn onze voorrangsregels van toepassing.

Voorrangsregels

Na afloop van de aanmeldperiode wijzen we plaatsen toe. Daarbij hanteren we de onderstaande voorrangsregels.

 1. Broertjes en zusjes van kinderen die op school zitten op het moment dat het kind drie jaar wordt en aangemeld is bij ons op school.
 2. Meerlingen. Als een van een meerling wordt geplaatst, krijgt de ander automatisch ook een plaats. Zo nodig plaatsen we in dat cohort meer dan 12 kinderen. We plaatsen in dat geval minder kinderen in het eerstvolgende cohort.
 3. Kinderen van peuterspeelzaal ‘De Speeldoos’ (tenminste 1 jaar naar peuterspeelzaal de speeldoos zijn geweest).
 4. Kinderen uit het plaatsingsgebied. Zie rechtsboven onder downloads: "Voedingsgebied". Alles binnen de rode lijnen is ons wervingsgebied.
 5. Kinderen van buiten het plaatsingsgebied. Deze groep kinderen krijgt plaats, nadat. voorgaande catergorieen zijn voorgegaan in de plaatsingsronde. Aanmelden voor de wachtlijst nadat het kind 3 jaar is geworden is alleen mogelijk voor ouders die zijn verhuisd en pas later in het plaatsingsgebied van de school zijn gaan wonen.

De nummering is tevens de volgorde van plaatsing. Eerst plaatsen we kinderen die voldoen aan regel 1, dan aan regel 2, enzovoort.

De omvang van de groep leerlingen met voorrang kan zodanig groot zijn dat ook voor de groep met voorrang onvoldoende plek is. Er zal in dat geval geloot worden. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet automatisch dat je kind geplaatst wordt.

Loting vindt plaats onder toezicht van een ouder van de MR.

Mocht een cohort niet opgevuld zijn voor de opvolgende lotingsdata, dan kunnen die te vergeven plaatsen meegenomen worden naar het volgende cohort.

Aanmeldprocedure zij-instromers (kinderen vanaf vier jaar)

Op het moment dat wij plaats hebben in een groep start de aanmeldprocedure zoals in deze paragraaf beschreven staat. Je kunt op de gemeentesite onder het kopje onderwijs – beschikbare plaatsen zien in welke groepen wij (en andere scholen binnen de gemeente) plaats hebben. Hiervan wordt vier keer per jaar een update gegeven.

Het kan zijn dat wij geen plaats hebben en in dat geval is er geen sprake van zorgplicht en zul je op zoek moeten naar een school met beschikbare plaatsen. Aanmelden kun je doen via ons mailadres info@groenschool.lucasonderwijs.nl of telefonisch 070-3860512.

Kennismaking & rondleiding

De aanmelding start met een afspraak met de directie voor een gesprek en een rondleiding. Het invullen van het aanmeldformulier is hiervoor niet nodig. Dit gesprek heeft als doel wederzijds informatie inwinnen. Als ouders/ verzorgers hoor je meer over de school en het onderwijs en onze mogelijkheden en als school horen wij meer over je kind en de eventuele extra ondersteuningsbehoeften.

Daarnaast zal onze intern begeleider informatie opvragen over jouw kind bij de huidige school. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven en de huidige school daarvan op de hoogte te stellen. Nadat er contact is geweest met de huidige school, hoor je van de directie hoe de aanmelding vervolgd zal worden. Op het moment dat wij passend onderwijs kunnen bieden en je aangeeft dat je voor onze school kiest, gaan wij over tot inschrijving en word je gevraagd het aanmeldformulier aan te leveren.

Het kan voorkomen dat we onvoldoenden specifieke mogelijkheden hebben om te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van je kind. Hoe wij daarmee omgaan leest u in de paragraaf hieronder.

Zorgplicht

De zorgplicht geldt voor kinderen die aangemeld zijn voor een groep waar wij plaats hebben. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • ouders respecteren de grondslag van de school
 • ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • bij aanmelding bij meerdere scholen vragen wij ouders door te geven bij welke school uw kind nog meer is aangemeld.

Het kan zijn dat we besluiten dat de school onvoldoende specifieke mogelijkheden heeft om het kind met een bepaalde fysieke of mentale beperking te begeleiden bij de ontwikkeling. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen 6 weken met een eventuele verlenging van 4 weken. We gaan dan samen op zoek naar een beter passende school.

Wachtlijst

Mochten we geen plek hebben voor je kind, dan kun je ervoor kiezen je kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit doen wij alleen op jouw verzoek. Je bent dan alsnog verplicht je kind op een andere basisschool aan te melden en je kunt geen beroep doen op onze zorgplicht. We plaatsen maximaal 5 leerlingen per groep op onze wachtlijst. Wij vragen je ons op de hoogte te brengen als je kind van onze wachtlijst af kan.