Aanmeldprocedure basisonderwijs Leidschendam-Voorburg

De kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders vinden plaats op onze school. 

U kunt zich aanmelden via een mail naar info@groenschool.lucasonderwijs.nl. U ontvangt van ons een bevestiging en meer informatie over onze school. Heeft u alleen een digitale informatieochtend meegemaakt en wilt u een fysieke rondleiding, dan kunt u zich voor één van onderstaande data opgeven. De rondleiding is van 9.30 - 10.00 uur. 

 

Hieronder vindt u alle informatie over onze aanmeldprocedure

Met deze aanmeldprocedure willen we voldoen aan de wet- en regelgeving en aan ouders transparant maken hoe we omgaan met aanmeldingen van leerlingen tot vier jaar. 

 

Vooraanmelden

U kunt als ouder uw kind voor-aanmelden op een basisschool. Dit kan vanaf het moment dat uw kind geboren is totdat uw kind 3 jaar wordt. U kunt uw kind voor-aanmelden op meerdere basisscholen. Op de school van uw voorkeur kunt u vragen hoe u kunt voor-aanmelden.

 

Aanmelden

Vlak voor uw kind drie jaar wordt, wordt door alle scholen waar uw kind is aangemeld, gevraagd of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. Is uw kind nog niet met een voorlopige aanmelding bij een school bekend, kunt u vanaf het derde jaar uw kind op een school aanmelden.

Alle aanmeldingen die wij ontvangen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. Als er minder aanmeldingen zijn dan kindplaatsen in een aanmeldperiode, dan voegen wij de overblijvende plaatsen toe aan de aanmeldperiode daarna.

Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijgt u een ontvangstbevestiging van de aanmelding. De datum van aanmelding geeft aan in welke aanmeldperiode uw kind is aangemeld. Een aanmelding betekent nog niet dat uw kind geplaatst is.

U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden op onze school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode.

 

Aantal kindplaatsen en aanmeldperioden

Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels.

Het aantal beschikbare kindplaatsen per aanmeldperiode en de data van de vier aanmeldperioden vindt u hieronder:

 

Aanmeldperiode (cohort)

Aantal beschikbare plaatsen

Eventueel loten en brief uit

juli t/m september

12

1 oktober 2021

 

oktober t/m december

12

10 januari 2022

januari t/m maart

12

1 april 2022

april  t/m juni (nb. aanmelden voor dit cohort uiterlijk 17 juni 2022)

12

20 juni 2022

 

Van aanmelding naar plaatsing

Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar geworden is, maken alle basisscholen waar u heeft aangemeld aan u bekend of uw kind geplaatst kan worden. 

Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, kunt u een keuze maken en uw kind definitief aanmelden. U dient dan de andere scholen af te melden.

Van u verwachten we dat u de school of scholen antwoord geeft op de brief die u per post of mail ontvangt. U dient dit binnen voor de gevraagde datum te doe.

 

De scholen uit de Gemeente Leidschendam-Voorburg maken gebruik van een gemeenschappelijk document Ze vergelijken de namen van kinderen- en hun geboortedatum met elkaar- zodat we de aangemelde kinderen een plaats kunnen bieden of indien dit nog niet het geval is de ouders kunnen vertellen op welke scholen nog plaats is in Leidschendam -Voorburg. Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Zij moeten dan een keuze maken. Het kan zijn dat door dit overleg nog plaatsen vrijkomen. U hoort dit dan zo snel mogelijk daarna.

 

Zorgplicht

De zorgplicht geldt voor kinderen die bij ons te horen gekregen hebben dat ze op de plaatsingslijst staan maar waarvan wij na de plaatsingsbrief (tussen 9-12 maanden van tevoren) toch besluiten dat de school onvoldoende specifieke mogelijkheden heeft om het kind met een bepaalde fysieke of mentale beperking te begeleiden bij de ontwikkeling. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De termijn van 6 en 4 weken gaat in aan het einde van een aanmeldperiode.

 

Wachtlijst

Mochten we geen plek hebben voor uw kind, dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit doen wij alleen op uw verzoek. U bent verplicht uw kind op een andere basisschool aan te melden en kunt zich niet beroepen op de zorgplicht bij ons.

 

Inzet aanmeldperiode en wachtlijstplaatsen

Onze school heeft 48 plaatsen beschikbaar tussen 1 oktober en 30 september.

We verdelen deze als volgt over de vier kwartalen : 12-12-12-12.

Per kwartaal willen we maximaal 10 wachtlijst-plaatsen aanhouden.

Deze krijgen een mogelijkheid als in een volgend kwartaal eventueel minder kinderen aangemeld zijn of eventueel nog plaats is na loting. Op de wachtlijstplaatsen zijn onze voorrangsregels van toepassing. 

 

Voorrangsregels

Na afloop van de aanmeldperiode wijzen we plaatsen toe. Daarbij hanteren we de onderstaande voorrangsregels. 

 1. Broertjes en zusjes van kinderen die op school zitten op het moment dat het kind drie jaar wordt en aangemeld is bij ons op school.
 2. Meerlingen. Als een van een meerling wordt geplaatst, krijgt de ander automatisch ook een plaats. Zo nodig plaatsen we in dat cohort meer dan 12 kinderen. We plaatsen in dat geval minder kinderen in het eerstvolgende cohort.
 3. Kinderen van peuterspeelzaal ‘De Speeldoos’.
 4. Kinderen uit het plaatsingsgebied. Zie rechtsboven onder downloads: "Voedingsgebied". Alles binnen de rode lijnen is ons wervingsgebied.
 5. Kinderen van buiten het plaatsingsgebied. Deze groep kinderen krijgt plaats, nadat. voorgaande catergorieen zijn voorgegaan in de plaatsingsronde. Aanmelden voor de wachtlijst nadat het kind 3 jaar is geworden is alleen mogelijk voor ouders die zijn verhuisd en pas later in het plaatsingsgebied van de school zijn gaan wonen.

De nummering is tevens de volgorde van plaatsing. Eerst plaatsen we kinderen die voldoen aan regel 1, dan aan regel 2, enzovoort. 

 

De omvang van de groep leerlingen met voorrang kan zodanig groot zijn dat ook voor de groep met voorrang onvoldoende plek is. Er zal in dat geval geloot worden. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet automatisch dat je kind geplaatst wordt.

 

Loting vindt plaats onder toezicht van een ouder van de MR.

 

Mocht een cohort niet opgevuld zijn voor de opvolgende lotingsdata, dan kunnen die te vergeven plaatsen meegenomen worden naar het volgende cohort. 

Kennismaking nieuwe ouders

Om de 8 weken hebben wij op school een informatieochtend. Zo kunt u een kijkje nemen in de school en kennis maken met onze manier van werken. Deze vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur op de volgende data:

 

 • 22 september 2021

 • 17 november 2021
 • 26 januari 2022

 • 23 maart 2022

 • 25 mei 2022

 • 08 juni 2022

 

Wij verzoeken u om u per mail hiervoor aan te melden: info @ groenschool.lucasonderwijs.nl

 

 

Aanmeldprocedure zij-instromers (kinderen vanaf vier jaar)

 

Aanmelden

Op het moment dat wij plaats hebben in een groep start de aanmeldprocedure zoals in deze paragraaf beschreven staat. U kunt op de gemeentesite onder het kopje onderwijs – beschikbare plaatsen zien in welke groepen wij (en andere scholen binnen de gemeente) plaats hebben. Hiervan wordt vier keer per jaar een update gegeven. Het kan zijn dat wij geen plaats hebben en in dat geval is er geen sprake van zorgplicht en zult u op zoek moeten naar een school met beschikbare plaatsen. Aanmelden kunt u doen via ons mailadres info@groenschool.lucasonderwijs.nl of telefonisch 070-3860512.

 

Gesprek

De aanmelding start met een afspraak met de directie voor een gesprek en een rondleiding. Het invullen van het aanmeldformulier is hiervoor niet nodig. Dit gesprek heeft als doel wederzijds informatie inwinnen. Als ouders/ verzorgers hoort u meer over de school en het onderwijs en onze mogelijkheden en als school horen wij meer over uw kind en de eventuele extra ondersteuningsbehoeften. Naast de informatie die wij van u ontvangen, zal onze intern begeleider informatie opvragen over uw kind bij de huidige school. Dit om de informatie nog completer te maken. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven en de huidige school daarvan op de hoogte te stellen. Nadat er contact is geweest met de huidige school, hoort u van de directie hoe de aanmelding vervolgd zal worden. Op het moment dat wij passend onderwijs kunnen bieden en u aangeeft dat u voor onze school kiest, gaan wij over tot inschrijving en wordt u gevraagd het aanmeldformulier aan te leveren. Het kan voorkomen dat we onvoldoenden specifieke mogelijkheden hebben om te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Hoe wij daarmee omgaan leest u in de paragraaf hieronder.

 

Zorgplicht

De zorgplicht geldt voor kinderen die aangemeld zijn voor een groep waar wij plaats hebben. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • ouders respecteren de grondslag van de school
 • ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • bij aanmelding bij meerdere scholen vragen wij ouders door te geven bij welke school uw kind nog meer is aangemeld.

Het kan zijn dat we besluiten dat de school onvoldoende specifieke mogelijkheden heeft om het kind met een bepaalde fysieke of mentale beperking te begeleiden bij de ontwikkeling. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen 6 weken met een eventuele verlenging van 4 weken. We gaan dan samen met u op zoek naar een beter passende school.

 

Wachtlijst

Mochten we geen plek hebben voor uw kind, dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit doen wij alleen op uw verzoek. U bent verplicht uw kind op een andere basisschool aan te melden en kunt zich niet beroepen op de zorgplicht bij ons. We plaatsen maximaal 5 leerlingen per groep op onze wachtlijst. Wij vragen u ons op de hoogte te brengen als uw kind van onze wachtlijst af kan.

 

 

Kennismaking nieuwe ouders

Om de 8 weken hebben wij op school een informatieochtend. Zo kunt u een kijkje nemen in de school en kennis maken met onze manier van werken. Deze vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur op de volgende data:

 

  • 22 september 2021

  • 17 november 2021
  • 26 januari 2022

  • 23 maart 2022

  • 25 mei 2022

  • 08 juni 2022

 

 

Wij verzoeken u om u per mail hiervoor aan te melden: info@groenschool.lucasonderwijs.nl.  U kunt - indien u verhinderd bent op een van deze momenten - ook contact met ons opnemen voor een persoonlijke afspraak.

 

Let op: de laatste twee weken voor de zomervakantie nemen wij geen zij-instroom aanmeldingen meer in behandeling. Dit in verband met de drukte en afronding van het lopende schooljaar. Na de zomervakantie zijn we u weer graag van dienst.