Leerlingenraad

We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit 12 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Leden van de Leerlingenraad 2016-2017

uit groep 5      
uit groep 56   
uit groep 6    
uit groep 7     
uit groep 78  
uit groep 8                  
 

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 • De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen (jongen en een meisje) die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website en er wordt een verslag je voor de nieuwsbrief geschreven
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering iemand van de directie of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of de koffiekamer.

 

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming