Onze school

Een veilige school

Wij werken actief aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden van alle kinderen. Wij gebruiken hierbij de methode ‘De Vreedzame School’.

Dit is een compleet programma voor de ontwikkeling van de sociale competentie en democratisch burgerschap van de leerlingen. De klas en de school wordt gezien als een leefgemeenschap waarin ieder kind gezien en gehoord wordt, een stem heeft en waarin kinderen samen beslissingen nemen en conflicten oplossen. Deze methode richt zich op de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen gedrag en het gedrag van anderen en leren omgaan met verschillen.

In alle klassen zijn de kinderen actief bezig om te zorgen voor goede klassenregels; hoe je de school, klas en spullen netjes houdt, hoe we gezellig met elkaar werken en hoe we op een goede manier voor onszelf en onze klasgenootjes kunnen opkomen. De kinderen leren hoe ze zelf kleine conflicten kunnen oplossen en waar en wanneer ze hulp mogen vragen.

Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 hebben de training gevolgd om mediator te worden. Tijdens de overblijf lopen zij op de speelplaats om de kinderen te helpen met het oplossen van conflictjes volgens een vast stappenplan.

Ook de pedagogisch medewerkers van Dak hebben een training gevolgd, zodat er één lijn is. Dit noemen wij 'De Vreedzame Samenwerking'.

 

Zelfstandigheid ontwikkelen

Wij als school hechten veel waarde aan het ontwikkelen van zelfstandigheid van de leerlingen. We werken via het GIP-model. Dit model richt zich op een goede organisatie in de groep. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Dit doen we via: werken met een planbord, takenkaart, stoplicht en vragenkaartjes.

 

Talentontwikkeling

Gedurende hun schooltijd maken onze kinderen kennis met verschillende leervormen en leerstijlen. Ze mogen onderzoeken welke leerstijlen het beste bij hen passen en hiermee wordt in het onderwijs waar mogelijk rekening gehouden. Op deze manier kunnen kinderen hun sterke kanten inzetten. We stimuleren kinderen om kennis en ervaring op te doen aan de hand van eigen onderzoeksvragen. We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen in aanraking komen met sport, cultuur, drama, natuur, techniek en muziek.

 

Verantwoordelijkheid nemen en geven

Wij vinden dat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en werk. Wij begeleiden en coachen de leerlingen hierin en stimuleren ze om het beste uit hunzelf te halen. De driehoeksverhouding kind - ouder - leerkracht speelt hierin een grote rol. 

 

Leren volgens 21-eeuwse vaardigheden

Wij bereiden de leerlingen van vandaag voor op de toekomst van morgen. Onze nadruk ligt op het leren leren. Vanaf groep 5 werken wij met Snappet; elke leerling een eigen tablet. Voor rekenen, raal, spelling en begrijpend lezen werken wij steeds meer gepersonaliseerd. Met wereldoriëntatie maken wij een omslag naar ontdekkend- en ontwerpend leren, waarmee kinderen aan de gang gaan met hun eigen onderzoeksvragen omtrent één bepaald thema.